PSY Doktorski Studij

Cilj doktorskog studija jeste da osposobljava psihologe za najsloženije naučno-istraživačke i stručne poslove, samostalno bavljenje znanstvenim radom, te za akademsku i profesionalnu karijeru.

Program pruža mogućnost stjecanja naprednih znanja iz različitih oblasti psihologije, kao što su: metodologija psiholoških istraživanja, kognitivna psihologija, socijalna psihologija, psihologija cjeloživotnog razvoja, klinička i savjetodavna psihologija, te psihologija rada i organizacijska psihologija. Kandidati imaju obavezne predmete iz oblasti istraživačkih metoda i etičkih pitanja, te izborne predmete iz oblasti njihovog interesovanja koji su usko vezani za oblast istraživanja u okviru doktorske teze.

Poseban naglasak stavlja se na intenzivan rad sa mentorom koji je usmjeren na uže znanstveno područje interesovanja studenta. Od kandidata se očekuje da rezultate svog istraživanja publikuje u naučnim žurnalima, te domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Doktoranti će imati mogućnost da pod nadzorom profesora učestvuju u realizaciji nastave na I i II ciklusu studija. Na taj način pružit će se i dodatna mogućnost doktorantima da jačaju svoje nastavnoistraživačke kompetencije.

Ishodi učenja 

Po uspješnom završetku programa III ciklusa studija Psihologije student će biti osposobljen da:

 • Razumiju, sistematiziraju, kritički evaluiraju i generaliziraju spoznaje iz oblasti psihologije
 • Demonstriraju znanja iz kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda
 • Pokazuju razumijevanje etičkih, multikulturalnih i interdisciplinarnih pitanja
 • Imaju sposobnost samostalnog planiranja i realizacije istraživačkog projekta u skladu sa naučnim metodološkim istraživačkim zahtjevima
 • Sposobnost generaliziranja vlastitih spoznaja dobivenih kroz provedbu naučnih istraživanja
 • Sposobnost aktivnog uključivanja u rad akademske zajednice
 • Sposobnost za kritičku analizu, vrednovanje, sintezu i razvoj novih složenih i na naučnom principu zasnovanih ideja u oblasti psihologije
 • Sposobnost davanja vlastitog naučnog doprinosa koji proširuje granice spoznaje u užoj naučnoj oblasti kojom se doktorant bavi
 • Sposobnost prenošenja i prezentiranja znanja i naučno-istraživačkih postignuća u okviru akademskih aktivnosti
 • Pokažu otvorenost prema interdisciplinarnim pristupima u istraživanju, ali i elaboriranju kompleksnih društvenih pitanja
 • Pokažu istraživački duh i orijentaciju na istraživačku praksu
 • Pokažu fleksibilnost i fluentnost u razmišljanjima, kao i kreativnost i autonomiju

II Cycle Clinical Psychology Curriculum