Psihologija (PSY)

Studij psihologije obuhvata različite teme o različitim nivoima naučnih istraživanja ljudskog ponašanja. Geni, neuroni, neurotransmiteri i hormoni vezani su za biološki, a sposobnosti i karakteristike pojedinih ljudi odnose se na psihološki pristup. Psihologija se bavi najvišim nivoima objašnjenja ljudskog ponašanja koji se odnose na društvene grupe, organizacije i kulture. Program psihologije nudi objašnjenje tema poput: psihički razvoj, alkohol i ovisnost o drogama, pamćenje, emocije, ljubav, uzroci koji čine ljude agresivnim ili spremnim da pomognu, psihologija politike, predrasude, kultura i religija. Studenti će također naučiti kako psiholozi testiraju svoje ideje i provode naučna istraživanja. Diskutovat će se o širokom spektru oblasti u kojima rade psiholozi i raspoloživim zanimanjima. Na stimulativan način, studenti će učiti da riješe određene predrasude i zablude o psihologiji otkrivajući da je ona polje koje će im pružiti nove načine razmišljanja.

Ciljevi

 • Steći znanje o psihologiji kao disciplini i teorijskim pristupima u psihologiji;
 • usvojiti načela i upoznati stare i nove trendove kretanja u psihologiji;
 • steći razumijevanje uže naučne oblasti psihologije i razviti vještine za primjenu istraživačkih metoda i tehnika;
 • naučiti kako primijeniti kritičko razmišljanje na  teoriju i u istraživačkom radu;
 • razvijati profesionalne i personalne sposobnosti koje će studente pripremiti za njihovu buduću karijeru;
 • razviti komunikacijske vještine, vještine kritičkog razmišljanja i razumijevanja složenih psiholoških problema;
 • usvojiti etičke i multikulturalne principe u profesionalnom radu i karijeri.

Ishodi učenja:

Cilj studijskog programa psihologije je osposobiti studente da:

 • Demonstriraju razumijevanje i osnovna znanja o prirodi psihologije kao discipline (pristupi, historijat i posebna pitanja u određenim psihološkim disciplinama).
 • Znaju da objasne glavne perspektive u psihologiji (npr. bihevioralne, biološke, kognitivne, evolucijske, humanističke, psihodinamske i socio-kulturalne).
 • Opišu osnovne karakteristike znanstvenog metoda kao i njegovu primjenu u psihologiji (kvantitativne, kvalitativne i eksperimentalne metode).
 • Usvoje osnovne koncepte, znanja i principe opće teorije, mjerenja i psihološkog testiranja i razumijevanja problema determiniranja pouzdanosti i valjanosti psiholoških mjernih instrumenata.
 • Demonstriraju znanje i razumijevanje iz određenih užih teoretskih područja (opće psihologije, biološke, kognitivne, razvojne, socijalne i kros-kulturalne psihologije, psihopatologije, te psihologije ličnosti).
 • Prepoznaju situacijski kontekst, razumiju spolne i etničke razlike, status ljudi sa posebnim potrebama, te druge varijable koje su bitne u razumijevanju teorije mjerenja.
 • Sposobnost da analiziraju i kritički evaluiraju tačnost zaključaka izvedenih tokom psiholoških istraživanja.
 • Sposobnost da interpretiraju glavna pitanja u primijenjenim oblastima psihologije (npr. psihodijagnostika, savjetovanje, obrazovanje, socijalna psihologija, psihologija rada i organizacijska psihologija).
 • Sposobnost da primjene psihološke vještine u procjeni, tretmanu i evaluaciji klijenata i grupa.
 • Vještinu analiziranja kako psihološki principi mogu biti korišteni za objašnjenje socijalnih pitanja. Demonstriraju opravdani skepticizam i intelektualnu radoznalost o uzrocima ponašanja.
 • Organiziraju eksperimentalno i neeksperimentalno istraživanje koje uključuje primjenu statističkih i metodoloških znanja i kvalitativne analize.
 • Primjenjuju postojeće mjerne instrumente i adekvatno ih interpretiraju.
 • Konstruiraju mjerne instrumente, urade normativne analize mjernih instrumenata, evaluiraju postojeće mjerne instrumente (pouzdanosti, valjanost, objektivnost i osjetljivost), kao i da mogu raditi na poboljšanju ovih metrijskih karakteristika.
 • Primjenjuju verbalne komunikacijske vještine i tehnike koristeći dva jezika (engleski i maternji jezik).
 • Primjenjuju etičke principe i profesionalnu etiku u svim aspektima nauke, psihološke prakse i istraživanja.
 • Prepoznaju i poštuju ljudske različitosti i razumiju da psihološka objašnjenja mogu biti različita, što zavisi od kulture i konteksta.
 • Koriste kritičko i kreativno mišljenje u radu i u cjeloživotnom učenju.
 • Diskutiraju i koriste nepsihološke teoretske principe i pristupe (filozofiju, biologiju, sociologiju, antropologiju) u profesionalnom radu kao i svakodnevnom životu.
 • Primjenjuju interpersonalne i timske radne vještine koje su neophodne za nastavak studija i buduće zaposlenje.
 • Demonstriraju vještine prikupljanja informacija, vještine proučavanja bibliotečke i bibliografske građe, te čitanja i pisanja radova.

Mogućnost zapošljavanja

Kao profesionalno zanimanje, psihologija nudi mnoge mogućnosti za zapošljavanje, u rasponu od forenzike, savjetovanja i terapije, rada u istraživačkim laboratorijima, bolnicama, centrima za zaštitu mentalnog zdravlja, i drugim oblastima u kojima psiholozi proučavaju ponašanje ljudi i životinja. Psiholozi također rade u marketingu, školama, preduzećima, društvenim institucijama, sudovima i gerijatrijskim centrima.