Klinička psihologija

 Master program iz  kliničke Psihologije je osmišljen za osobe zainteresirane za praktični rad ili istraživače u različitim psihološkim i obrazovnim institucijama. Područje kliničke i savjetodavne psihologije uključuje: savjetovanje i psihoterapiju, intervencije, psihološku procjenu i dijagnozu, liječenje raznih psihopatoloških poremećaja u različitim uvjetima, kognitivne/afektivno osnove poremećaja, društvene i biološke osnove poremećaja, napredne metode istraživanja, historija i sistemi psihologije. Na ovom studiju studenti će razviti osnovne vještine u procjeni, obradi i psihoterapijskoj intervenciji, kao i istraživanju u području kliničke psihologije. Kao dio razvoja profesionalnih kompetencija i sposobnosti posebnu pažnju ćemo posvetiti razvoju sposobnosti studenata da integriraju znanost i praksu u procjeni, liječenju i preventivnim intervencijama kao i razvoju interpersonalnih vještina i sposobnosti neovisnog učenja i napredovanja.

IUS master studij u kliničkoj i savjetodavnoj psihologiji pridaje veliku važnost ličnom i međuljudskom funkcionisanju kroz životni vijek. Studenti će biti osposobljeni za pozicije u mentalno zdravstvenim ustanovama, bolnicama i gerijatrijskim centrima, uz naglašavanje važnosti mentalnog zdravlja zajednice i pomoći različitim i nedovoljno zastupljenim populacijama. 

Ciljevi programa

Svrha II ciklusa studija programa psihologije je osposobiti studente da primjene teorijsko znanja u dijagnosticiranju poremećaja u području kliničke psihologije i savjetovanja. Dakle, kroz ciljeve programa studenti će moći:

 • Sintetizirati teoretsko znanje iz kliničke psihologije i unaprijediti ga s novim vještinama 
 • Identificirati, objasniti i razotkriti aktualne kontroverze 
 • Steći znanja o osnovama i ulozi psihofarmakologije u kliničkom i savjetovnom okruženju
 • Sprovesti klinički intervju i pokazati vještine pisanja nalaza i kliničke procjene
 • Primjeniti znanja i vještina ranog prepoznavanja riziko faktora u području mentalnog zdravlja i prevencije
 • Primjeniti znanja iz područja metodologije istraživanja radeći istraživački projekte te lično doprinositi području kliničke i savjetodavne psihologije
 • Primjeniti etičke i principe multikulturalnosti u svom profesionalnom radu i napredovanju

  Ishodi učenja

  Po uspješnom završetku II ciklusa studija  Psihologije  student će biti osposobljen da:

  • Pokažu sistematično razumijevanje stečenih znanja iz kliničke psihologije i prošire ih sa novim znanjima i vještinama 
  • Demonstriraju znanje o trenutnim izazovima i kontraverzama u psihologiji
  • Primijene znanje u kreiranju istraživačkih projekata i pisanju akademskih radova
  • Usvoje znanja o ulozi i primjeni savjetovanja i terapije u prevenciji i tretiranju tjelesnih oboljenja
  • Demonstriraju osnovna znanja o primjeni i ulozi farmakoterapije u kliničkoj psihologiji i savjetovanju
  • Usvoje napredna znanja iz najefikasnijih terapijskih intervencija
  • Pokažu znanje o značaju i podsticanju optimalnog razvoja pojedinaca, grupa i organizacija, što je primjenjivo kroz čitav životni vijek 
  • Kritički razumiju spoznaje stečene u okviru osnovnih teorija i modela kliničke psihologije i savjetovanja, te da ih koriste u svrhu dijagnosticiranja i tretmana psiholoških poremećaja
  • Sprovode klinički intervju, demonstriraju vještinu pisanja anamneze i kliničke procjene
  • Primjenjuju znanja iz oblasti metodologije istraživanja u vidu izrade vlastitog istraživačkog projekta koji predstavlja originalni doprinos specifičnom području kliničke psihologije
  • Razviju vještine primjene specifičnih tehnika u savjetovanju i terapiji
  • Sposobnost kritičke analize savremenih kontraverzi u istraživanju aspekata cjeloživotnog razvoja i primjene istog u savjetovanju i terapiji
  • Ponašanje u skladu sa etičkim kodeksima i profesionalnim principima, što podrazumjeva senzibilitet na probleme raznovrsnosti
  • Studenti će steći kompetencije da kritički razmišljaju o širokom spektru problema iz oblasti psihologije i drugih srodnih oblasti, te da donose sudove o različitim etičkim i socijalnim problemima u okviru specifičnog konteksta.
  • Studenti će biti kompetentni da razumiju i kritički analiziraju nalaze istraživanja u oblasti psihologije 
  • Studenti će steći interpersonalne vještine i vještine samostalnog i timskog rada 

II Cycle Clinical Psychology Curriculum