Konkurs za izbor dekana Fakulteta menadžmenta i javne uprave

Date:

Thursday, September 3, 2020 - 09:27

 

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, člana 63. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave broj: IUS-FBA-07-772/20, Vijeće Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

KONKURS

za izbor dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

Pozicija:

Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave …………………........................1 izvršitelj/izvršiteljica

Opis poslova:

Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;

Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu;

Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;

Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;

Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom;

Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;

Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;

Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu;

Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i da ispunjavaju druge uslove propisane Statutom i Zakonom.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

Biografiju/CV;

Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Plan rada i razvoja fakulteta;

Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i

Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FBA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe