K O N K U R S za izbor u umjetničko nastavno zvanje redovnog profesora-Vizualna umjetnost

Date:

Saturday, September 26, 2020 - 14:43

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1778/20 od 24.09.2020. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

Vizualna umjetnost ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno umjetničkonastavno zvanje, propisanih članom 97. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

Biografiju/Curriculum Vitae;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti;

Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

Dokaz o uspiješno javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;

Dokaz o značajnom doprinosu razvoju kulture i umjetnosti;

Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na polju „Dizajn vizuelnih komunikacija, Dizajn UX dizajn (dizajn korisnickog iskustva), Tipografija, te sa minimalno 5 godina iskustva u izvođenju nastave na engleskom jeziku.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U UMJETNIČKONAUČNO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe